TSAW RA AI CHYURUM WUNPAWNG SHA NI HPANG DE

Tsaw ra ai Chyurum Wunpawng Sha, Nung, Rawang, Lawngwaw, Lashi, Zaiwa, Lisu, Jinghpaw ni yawng hpang de n-gun jaw shatsam dat mayu ai.

Daini na ten gaw Annau ni kahkyin gumdin ai myit hkrum lam n-gun hte myen asuya a dip gamyet tawn ai kata kaw na lawt lu na matu ahkyak dik ai hpang jahtum ninggam kaba nan rai nga sai law. Annau ni shada da nangshoi nangsha nnga hkat ai sha Annau ni a Mungdaw (mungdan)(Kachin State) hpe Annau ni nan dawdan uphkang la lu hkra myit marai, hkumhkrang marai, hpaji marai, ma hkra hte atsam htum jawm shakut la ra ai aten nan rai nga saga ai.

Mungmasa myi jut hku yu yang myen asuya gaw gayin gaye chyat wa ai majaw hpang jahtum nsa hti si lashan wa ai shaloi lahpye lahkat wa ai dumsu hpa rai taw nga sai. Nshawp nkap ai myen asuya a maw lanyet mungmasa, hpyenmasa hpe awngdang lu na matu ta’tut woi awn taw nga ai Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIO/KIA a mungmasa, hpyenmasa lam yan hta n sen langai hte jawm ninghkap yang tengtup pandung shadaw de du lu na re.

Myen asuya gaw ndai ten hta mungmasa hte hpa nseng ai gap hkat jahkring hpe mungdan ting madang ting madang hku galaw mayu kyin taw nga ai re hpe mung Annau ni chye na tawn ra nga ai.

Bai nna langai mi gaw ya ten hta tsun garu taw nga ai YUPTUNG JAHPAN HTA lamang hta Annau ni a myit hkrum gahkyin gumdin ai lam myen asuya hpe lu hkra madun dan ra ai ten mung rai nga ai. Kachin ngu ai Annau ni gaw, Nung, Rawang, Lawngwaw, Lashi, Zaiwa, Lisu, Jinghpaw ni rai nga ga ai. Kachin State ngu ai gaw Annau ni a mungdaw (mungdan) re. Dai re majaw Kachin ngu ai kaw code nambat 101 hpe hkap la na rai jang gaw Annau ni laga code nambat hpra hpra nla ra sai. (shing nrai) Annau ni Nung, Rawang, Lawngwaw, Lashi, Zaiwa, Lisu, Jinghpaw ni code nambat hpra hpra la na hku rai jang gaw Kachin ngu ai code 101 hpe hpyet gabai kau ra na re. Tsun mayu ai lachyum gaw Kachin ngu ai Annau ni code nambat hpra hpra lu tawn jang gaw Kachin ngu ai laksan code 101 nra mat sai re hpe chye na ra na re.

Annau ni a Mungdaw Mungdan hpe Annau ni nan dawdan uphkang la lu ai awmdawm ahkaw ahkang lu la na matu grai myit hkrum kahkyin gumdin ra sai law. Ndai ten hta Annau ni n kahkyin gumdin lu jang gaw myen amyu ni a kata de lani hte lani lup mat wa chyalu sha re dum hprang ra sai.

Kaja wa nga yang Rawt Malan Wuhpung Wuhpawng ni hte mungmasa myit hkrum lam nlu shi ai ndai ten hta yuptung jahpan hta na lamang hpe ja ja naw ninghkap ra ai ten re hpe mung chye na shangun mayu ai.

Sau Nan Du

fbook youtube fliker