WUNPAWNG

Rudi rum, maka hkrum
Dai Pawngyawng a Wunpawng
Jinghpaw Lawngwaw
Lachid Rawang
Lusu hte Zaiwa
Mayu dama, Kahpu Kanau
Myit hkrum mang rum
Majoi Shingra dai Ga kaw na
Yu hkrat wa ai Myu Sha ni rai
Nang grau, Ngai grau
Nangshoi Nangsha
Ru sai ginghka, Amyu shaja
Ga tsun ga law, bau dum bau maw
Dai ga malai, Wunpawng a mahtai
Bau mung nmaw, Ga mung nlaw
Pandung langai, Wunpawng myit ai
Dai Mungdan de, lahkrip ra let
Lahkam sa ga
Tsaw ra WUNPAWNG

Tawk Hkam
5/7/2014

fbook youtube fliker