SHAN KATA NA BYET NI

-Tinang a myu hpe tsawra Pawnba ai masha,
Hpyen wa hte galoi mung jinghku nhku nga;

-Tinang a amyu hpe hkrat sum shangun ai masha,
Hpyen wa jaw ai hpa hpe raitim hkap la;

-Tinang a myu hpe jahten sharun ai masha,
Gumhpraw lu na nga jang gaya gahpa rai wa;
 
-Tinang a myu hpe sha ai byet nang rai sai,
Na a labau hpe mung nang ka da nit dai;

-Nang zawn re ai byet kanu hpe gaw,
Myu sha ni a shing gan de garawt shale kau sai yaw;
 
-Hpyen wa a masha nang nan rai,
Shan kata na byet mung nang tai;

-Myu sha ni myit n hkrum ai bungli nang shakut,
Ayai a ya byin hkra nang shadut;
 
-Ahkaw ahkang hpe nang ra marit ai majaw,
Myu sha shada hpe nang jahkrit sha sai law;

-Na a matu sha nang myit ai,
Myit gyip gyeng dik ai masha nang rai sai;

-Nga myek jing hkyi hpe nang n mu,
Gajin chyai sha mayu ai myit sha nang kaw pru;

-Mayu sha ngut jang n mai prat kau,
Nga myek jing hkyi gaw na a du kaw dau;
 
-Jahtawng nhtu ai amyu hpe kanu kawa kam kam,
Tinang a myu hpe gaw lam woi shadam;

-Myu sha ni yawng na a lam tsun jahta,
Shan kata na byet kanu nang re ai da;
 
-Abyet ngu ai gaw Jinu di kaw na tai wa,
Jinu ngu ai gaw matsat shabat ni hpe mata sha;

-Masha law law hpe myit sharu ya ai masha,
Ai rai nna gyin chyum dat ai nmu mada;

-Na a mying nnan hpe jahtawng htu shaga ai,
Shan kata na byet kanu ngu shamying sai;

-Nang hpe yu yang ka ka sawn mu,
Na a mying na jang madawn she mayu;

-Myu sha ni myit nhkrum ai hpe nang woi galaw,
Nang hpe mung myu sha ni kabai kau sai yaw;

-Myu sha ni yawng sharawng awng ai hpe woi galaw ai rai yang,
Nang hpe hkungga jaw na masha gaw hti she ndang;

-Manau poi mung ayuk jahtuk rai mat sai,
Wunpawng ga nchye ai ni wunpawng hkying hte ka manawt nga ma ai;

-Myit dat yu yang grain nan yawn hpa,
Gaya jahkrum ai byet kanu ni a majaw rai nga;

-Manau poi galaw ai a akyu ara gaw,
Wunpawng sha ni lahkawng brang rai mat sai law;

-Dai gaw gade a majaw ngu na rai ta?
Shan kata na byet kanu ni a majaw nan rai nga;

-Dai byet ni hpe shamyit kau lu na matu,
Ladat hkum sumhpa hte lahkat shaw kau saga lu…….

Ah Kai

fbook youtube fliker