UNFC HTE KIO/KIA HPANG DE

UNFC Ningbaw Ningla ni hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung KIO/KIA  Ningbaw Ningla ni yawng hpang de ningmu tang madun dat ai.

Mungdan ting shadang ai gap hkat jahkring NCA sen htu lamang hpe anhte KIO/KIA hku nna (htu na/nhtu na) hkyak hkyak dawdan ra sai ten du sai nga ai majaw, mu mada dep ai ningmu ni hpe tang madun dat ai.

Myen mungdan hpe shanglawt jawm la ai shani kaw nna daini du hkra  myen asuya ban hte ban ni hpe maram lu ai mahkrum madup ni gaw kam mai na zawn re shara mi pyi nmu lu ai. Dai majaw NCA sen htu na/nhtu na hte seng nna rai ndawdan shi yang anhte shawng chyena  mu mada tawn ra ai lam ahkyak madung lahkawng (2) nga ai.

(1) MYEN AMYU NI HPA MAJAW ANHTE KAGA AMYU BAWSANG NI HTE JAWM PAWNG NNA PANGLUNG GASDI HTE SHANGLAWT JAWM LA MAYU AI LAM.
(2) MYEN ASUYA NI HPA MAJAW 2008 CONSTITUTION HPE JUM MANAT TAWN LU AI HPANG SHE-NCA- SEN HTU LAMANG LU HKRA GALAW MAYU AI LAM.

Lahta na GA-NGAU lahkawng yen a mabyin ni hpe atsawm sha azin ayang sawn maram yu yang myen asuya gaw anhte kaga amyu bawsang ni hte, anhte a nhprang sut-rai ni ma hkra hpe zing madu shakre la kau hkyen ai maw lanyet masing kaba nan re lam asan sha mu chye lu nga ai.

Myen amyu ni gaw anhte kaga amyu bawsang ni a lamuga hpe PANGLUNG GASADI hte 1948 ning hta mungkan a man e tara shang lu madu la kau sai hku re. Raitimung: DAI LAMUGA A MADU RAI NGA AI ANHTE KAGA AMYU BAWSANG SHINGGYIM MASHA HTE DAI LAMUGA HTA NGA AI SUT-GAN, NHPRANG SUT-RAI NI MA HKRA HPE tsepkawp nlu madu la lu shi ai gaw myen asuya ni a matu kaba dik ai manghkang rai nga malu ai.

Dai majaw daini myen asuya grai shakut taw nga ai mungdan ting shadang ai gap hkat jahkring (NCA) sen htu lamang ngu ai gaw...Nta madu hpe mung, Dai nta hta nga ai sut-gan yawng hpe mung, 2008 constitution tara hte tara shang zing madu shakre la kau na matu maw lanyet ai masing kaba re ngu asan sha mu mada tawn ra na re. Lai wa sai ten ni hta galaw lai wa yu sai gap hkat jahkring hte daini na NCA gap hkat jahkring gaw nbung ai grai shai mat sai, Wa shakap hte pasi tum shai hpa re. Hpa majaw nga yang, ndai ten hta NCA sen htu kau jang gaw, TINANG A KASHU KASHA HTE TINANG A SUT-GAN MA HKRA HPE MYEN ASUYA A LATA DE TARA SHANG AP YA KAU AI HTE BUNG NA RE.

Dai majaw NCA sen htu nna n-gun bai awai la ga ngu ai gaw tsepkawp nmai byin ai bungli nan re, anhte a sut-gan, nhprang sut rai nga ai makau hkan garet hkawm pyi yak mat chyalu sha re.

Lahta na ningmu ni hte rau UNFC hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIO/KIA Ningbaw Ningla ni yawng hpang de tang madun dat ai NCA sen htu lamang a ntsa dawdan ra ai ningmu gaw, Ndai Thein Sein asuya a ladaw laman hta gaw NCA sen rai nhtu ga, DATING ga. Bai lung wa ai asuya ningnan hte she azin ayang hkut hkut nai nai, mungshawa mung myit hkrum, UNFC laknak lang Rawt Malan Uhpung ni yawng mung shanglawm lu rai na hku rai yang she anhte yawshada ai pandung de du lu na re ngu mu mada ai law.

Sau Nan Du

fbook youtube fliker