Ningmu

JINGHPAW KASA A NINGMU

Hkawp Hkungga ai Myusha ningbaw ningla ni hte, Pat Jasan magam gun nga ai ningbaw ni hpang de,

Jinghpaw mung kata Pat Jasan Magam bungli hpe galaw hpang wa ai kaw na daini du hkra Awng dang ai lam law law lu la Sai hpe mu mada ai majaw Myusha ni yawng hte rau kabu n gun lu nngai. Pat Jasan magam bungli hta woi awn nga ai ni, shang lawm magam gun ap nawng Nga ai ni yawng hpe mung na chying Chyeju dum nngai. Add a comment Read more...

UNFC HTE KIO/KIA HPANG DE

UNFC Ningbaw Ningla ni hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung KIO/KIA  Ningbaw Ningla ni yawng hpang de ningmu tang madun dat ai.

Mungdan ting shadang ai gap hkat jahkring NCA sen htu lamang hpe anhte KIO/KIA hku nna (htu na/nhtu na) hkyak hkyak dawdan ra sai ten du sai nga ai majaw, mu mada dep ai ningmu ni hpe tang madun dat ai. Add a comment Read more...

GA LAHTUM N SHUT

 

2017 ning a ndai maga kaw mungdan ting shadang ai gap hkat jahkring NCA ta masat sen htu lamang galaw kau dat jang gaw yawm htum shaning (40) ning daram, 2008 constitution gaw asak bai galu mat wa chyalu re.

2017 ning a ndai maga kaw mungdan ting shadang ai gap hkat jahkring NCA ta masat sen htu lamang hpe n byin hkra dating tawn lu jang gaw 2018 ning htum wa maga hta hkam dahka nga ai mungmasa myit hkrum lam lu la nna simsa ai ladat hte Jet Ai Federal munghpawm hpe shawng gawgap hpang wa lu nna, 2055 ning hta gaw AWMDAWM SHANGLAWT AI WUNPAWNG MUNGDAN HPE ANHTE KACHIN WUNPAWNG MYUSHA NI GA LAHTUM N SHUT LU LA NA. Add a comment Read more...

MYEN ASUYA A MUNGMASA HPYENMAN MADUNG

Thein Sein asuya a mungmasa hpyenman madung hpe asan sha mu mada tawn ra ai gaw ahkyak dik htum rai nga ai. Nbung hpe myi hte nmu lu tim hpunlap shamu ai hpe yu nna ndai nbung gaw gara kawn gara maga de man yawng sa wa ai hpe chye l unga ai.

Thein Sein asuya shakut taw nga ai mungmasa hpyenman gaw …

Add a comment Read more...

Page 1 of 15

fbook youtube fliker