Labau

JINGHPAW KASA HTE SAN HTAI

“Jinghpaw Kasa” Byin Pru Wa Ai Lam hte Yaw Shada ai lam
Jinghpaw Kasa Blog hpe 2009 ning May (25) ya hta hpaw hpang sai. Yaw shada ai lam gaw, Malaysia de du ai shaning ram ram na mat wa ai ten, anhte Jinghpaw Wunpawng Ramma ni hta na lam num she shang mat wa ai Ramma ni law law hpe mu ai majaw grai myit n pyaw lai wa ai. Maigan de du hkra sa nna Ka-ni nang hpam a mayam sa tai ma ai ni, tsa chyaru lu lai sha lai ai lam ni, Shayi sha ni amyu hpye nyet kau nna maigan amyu ni hpe yu kaba ai lam ni law law hpe mu hkrum wa ai. N dai zawn re ni hta ngai na manang ni nan mung lawm taw ai hpe mu ai majaw myit hta grai n pyaw hkam sha lai wa sai. Bai, ndai zawn byin nga ai ramma manaw manang ni hpe ngai gara hku lam woi madun la lu na kun, gara hku lu hkye shaw la lu na lam hpe ngai chyu grai myit sum ru lai wa sai.

Add a comment Read more...

SHD. NSANG AWNG LA

Jinghpaw Wunpawng Amyu Sha Shagan (Star) Shadang Nsang Awng La
Dai ni na Jinghpaw Mungkan hta Shadang Awng La hpe n’chye ai masha gaw ran rau she re na re. Shi hpe mu yu ai masha n’law tim shi mying na yu ai ni law law nga na re ngu shadu n’ngai. Hpa majaw nga yang shi gaw myen mung madang hpe tawt lai kau n’na mungkan hta ningtawn ai ginsup ninghkring langai mi re ai majaw rai nga ai. Shi gaw Mungkan kaw mying kaba dik ginsup hpan (Sport) langai mi rai nga ai Mixed Martial Arts (MMA) mung ngu n’na Cage Fury Fighting Championship (CFFC) mung ngu ai ginsup hpan hta Awng Padang law law lang lu n’na Myen mung Pu Noi kaba (Burma Python) ngu pi shamying n’na shagrau hkrum ai Jinghpaw Wunpawng shadang sha langai mi rai nga ai. Ndai ginsup hpan gaw La ni sha ginsup ai rai n’na hkum nam nak (Body weight) bung ai ni shada si n’tsang rai La shadu hkat ai hpan baw re. Ngai gaw shi ginsup ai poi lahkawng lang T.V kaw mu yu sai. Dai poi lahkawng gaw shi dang ai poi hkrai rai n’na grai yu n’gun lu dum ni ai.

Shadang Awng La gaw Jinghpaw Mungdaw Myitkyina mare Du Kahtawng e shanu nga ai Sut Du N’sang Tu Awng hte Jan. Shadan Nang Bu yan a kasha rai nga ai. Shi gaw 2003 ning kawn American Mungdan de du mat wa n’htawm ya ten hta e Maryland, Elkridge kaw nga taw nga n’na, shi sharawng ai Mixed Martial Arts (MMA) hta Awng Padang law law lu wa hkra n’sim n’sa shaman shakyang nga ai lam na chye lu ai. Shi gaw 6’ 1” galu n’na hkum hkrang abawm alang rai Mungkan madang dep ai shadang sha langai re. Kalang mi na aten hta shi Myen mung Rangoon mare de bai wa du nga ai shaloi hkyep din (Shoes) man mi mari mayu n’na gat de sa tam yang shi hta ram ai hkyep din grai tam yak ai lam shi a Kawa ngai hpe tsun dan yu ai. Shi a Kawa Slg. N’sang Tu Awng gaw ngai hte grai hkau chyap hkat ai manang langai mi re. Shadang N’sang Awng La gaw Mungkan madang dep ai, grai taw la ai Jinghpaw Wunpawng a myu shadang langai mi nan rai nga ai.

Shadang Awng La hpe n’shakawn n’na n’nga lu ai lam ni gaw,

i. Myu tsaw myit hpring zup rawng ai.
ii. Tinang Jinghpaw Wunpawng a myu sha ni hpe Mungkan hta dang hkung wa shangun ai.
iii. Ginsup pinra (Stage) n’tsa e tinang amyu sha dawnghkawn hpe hpai galam dan n’na Jinghpaw Wunpawng a myu sha ni myi man pa wa hkra galaw ai.
iv. Tinang a dai daw buga Jinghpaw Mungdaw kata e hpyen majan a majaw koi yen hkawm nga ai tsin yam hkrum masha (IDPs) ni hpe matsan dum lama ai myit rawng let shi ginsup n’na lu ai gumhpraw ni hta na kau chyen mi hpe lang hte lang garum jaw ai.
v. Mungkan hta hkrit hkam rawt jat dik Mungdan rai nga ai America kaw nga lu taw nga tim mung lani mi hta tinang a dai daw buga de bai ninghtang wa na myit rawt ai.
vi. Manaw manang ni hpe kasi kaja madun ai.

Shinggyim Uhpawng langai mi rawt jat galu kaba prat dep wa na matu gaw “Hkungga ging ai wa hpe hkungga ra ai. Chyeju dum ging ai wa hpe chyeju dum ra ai. Mara raw ya ging ai wa hpe mara raw ya ra ai. Shagrau ging ai wa hpe shagrau ra ai. Shakawn ging ai wa hpe shakawn ra ai.” nga ai myit su salang ga nga ai hte maren ngai hku n’na mung shakawn shagrau ging ai Shadang Awng La hpe Jinghpaw Wunpawng myit majing hte nachying wa shakawn shagrau dat n’ngai. Matut n’na grau grau awng dang wa lu u ga ngu n’na mung akyu hpyi ya dat n’ngai. Jinghpaw Wunpawng ramma ni yawng mung shi a kasi hpe la n’na Mungkan hta tinang a amyu grau grau dan hkung wa lu hkra galaw shakut shaja sa wa mu ngu n’gun jaw shatsam dat n’ngai.

Dr. Manam Tu Ja
Myitkyina, Jinghpaw Mungdaw
Nhtoi: 11th March, 2013 (Bat Langai ya)

Add a comment

GYI LASANG LA

Ngai Agyi Lasang La re. Asak (59) rai ni ai. Nye gainu jan gaw Ndau Kaw re. Kasha (7) lu ga ai. Shawng de Sammung e nga ga ai. Waingmaw Ginwang de bu htawt wa ai re.

Sammung e, Myutsaw Shanglawt Army Hpyenla (10) ning jan galaw lai wa sai. Hkumdek masat A. 11854 re. Ndai ga de du nna, annu wa ni yi sun hkauna galaw sha nga yang, majan kalang bai byin wa maw ai majaw, Mungshawa Hpyenla bai galaw ra mat nngai.

Ya ngai ndai zawn hkumhkrang hta ra rawng gawngkya mat ai gaw, 2011, October (13) ya shani, Lung Zep Kawng gasat poi hta Myen asuya hpyen ni gap bun ai; (Chemical) Lashi pala bom nsa a majaw re. Anhte Lung Zep Kawng sin ai dap kung gaw, Bansau Kung (5) ni rai ga ai. Anhte a Shawnglam hpa-awn gaw, Du Kaba Maran La Tsaw wa re. Myen hpyen hpung ni gaw marai hkyingmi daram rai ma ai. Anhte gaw marai (180) sha re.

Add a comment Read more...

KIO/KIA NINGBAW KABA A (53) LANG NA RAWT MALAN MUNGGA

2013 NING FEBRUARY SHATA (5)YA, (53)LANG NA SHANGLAWT RAWT MALAN MASAT NINGHTOI HTA WUNPAWNG MUNGDAN SHANGLAWT HPUNG GINJAW KOMITI TINGNYANG UP SALANG LANYAW ZAWNG HRA KAW NNA, MUNGCHYING SHA NI HPANG DE SHANA SHABRA DAT AI RAWT MALAN MUNGGA

Ngai tutnawng tsawra kamhpa nga ai Wunpawng amyu the Wunpawng Mungdan sha ni yawng, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung Shang Salang yawng hte Wunpawng Mungdan Shanglawt magam gun yawng hpe ngwi pyaw hkam kaja nga u ga ngu, shakram dat nngai. Dai ni na wunli lu wundan tu ai ninghtoi hta Karai Kasang a makawp maga ai shaman chyeju san san hte sha, anhte du dep wa lu saga ai majaw, Karai Kasang a chyeju hpe shakawn nngai.

Add a comment Read more...

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

fbook youtube fliker